Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Nadruk op kwaliteit en veiligheid

Wat? Kwaliteit en Veiligheid

Smals heeft ervaring met de ontwikkeling van toepassingen voor de overheid. In de uitwerking wordt vooral nadruk gelegd op kwaliteit en informatieveiligheid.

Kenmerkend:

Kwaliteit: Smals legt nadruk op

 • De beschikbaarheid van een toepassing
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Bedrijfszekerheid

Om dit te realiseren:

 • Wordt het ontwikkelingsproces voortdurend doorgelicht en bijgestuurd. Afhankelijk van de verwachtingen van de opdrachtgever, die bepaald werden bij de intake van een project, worden middelen aangewend op de resultaten te bereiken. Deze kwaliteitspolitiek wordt neergelegd in een reeks van documenten, die beschrijven welke kwaliteitsacties werden ondernomen, welke bijsturingen werden doorgevoerd, en ten slotte welk resultaat werd bereik.
 • Worden de belangrijkste parameters inzake beschikbaarheid, responstijden, performance, beveiliging enz. van bij de aanvang van het project vastgelegd.
 • Er worden systematisch testen uitgevoerd op functioneel niveau(bug count, unit testcoverage, possible bug manifestation)
 • Er is een specifieke equipe belast met de technische testen
 • Er zijn verschillende IT-omgevingen: test, ontwikkelings-, simulatie/acceptatie en productieomgeving.
 • Een gespecialiseerd team bekijkt de look&feel en gebruikersaspecten.

Een toepassing gaat uiteindelijk in productie nadat voldoende kwaliteitsgaranties kunnen worden geleverd, en steeds in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers. Een systematische screening via het “Service Introductie Centrum” (SIC) laat slechts weinig aan het toeval over.

Informatieveiligheid

Het is vanzelfsprekend dat Smals - als hoofdactor in de ICT van de sociale zekerheid  -  veel  belang hecht aan een aanpak van de ICT-informatieveiligheid die in verhouding staat tot de risico’s. In een context van toenemende zichtbaarheid en gebruik van de gegevens worden de risico’s en bedreigingen alsmaar groter.

Smals baseert zich onder andere op de normen en reguleringen  die vastgelegd werden door de overheid. De ISO 2700x normen worden gebruikt als veiligheidskader

In de context waarin Smals werkt wordt bijzondere aandacht besteed aan:

 • Confidentialiteit: de verzekering van de vertrouwelijkheid
 • Integriteit
 • Beschikbaarheid
 • Onweerlegbaarheid.

Veiligheid is bij Smals ingebed in de bedrijfscultuur. Men vindt dit terug op alle niveaus van de werking van Smals. Het vergt een gedisciplineerde inzet en heeft een impact op de kosten.

Dit is echter een blijvende investering om het vertrouwen in de systemen van de sociale zekerheid en de overheid veilig te stellen. Dit vertrouwen is een absolute voorwaarde  voor het wijdverbreid gebruik van ICT toepassingen en systemen.

Services-aanbod

 • Informatieveiligheid: Waarborgen van confidentialiteit, integriteit, beschikbaarheid en onweerlegbaarheid van gegevens