Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Historiek

Image

Meer dan 80 jaar ervaring met informatiebeheer

 

1939 - Oprichting van een voorlopige vereniging

Op 12 april 1939 gaat de vereniging "Allocations familiales – Société de Mécanographie" van start met een twintigtal medewerkers, later hernoemd naar 'SMALS-MVM' of 'Smals'. Haar activiteiten beperken zich vooral tot de sector van de kinderbijslagen. De gegevens worden bewaard op ponskaarten en adresplaatjes.

 

1940 - Moeilijke periode

De Tweede Wereldoorlog breekt uit. De jonge vereniging vecht om de tewerkstelling te vrijwaren. Op het moment van de Bevrijding telt zij ongeveer 90 medewerkers.

 

1945 - De RSZ wordt lid

Net na de Bevrijding wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) opgericht en hij doet een beroep op de uitrustingen van de vereniging om een aantal van zijn verwerkingen mechanisch te laten uitvoeren. De RSZ zal onze voornaamste opdrachtgever worden.

 

1949 - Toetreding van het RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wordt lid. Hierdoor kan Smals nauw samenwerken met de 3 voornaamste instellingen van sociale zekerheid: de RSZ, het RIZIV en de Rijksdienst voor de Coördinatie van de Kinderbijslagen.

 

ziekteverzekering.jpg

1958 - 1e IBM-computer

Onze 1e computer is een IBM 650, met een geheugen van 8 kb.  
De vereniging wordt omgedoopt tot "Maatschappij voor Mekanografie ter Toepassing van de Sociale Wetten", of in het Frans "Société de Mécanografie à l'Application des Lois Sociales", afgekort SMALS-MVM.

 

1960 - Continue groei

Het personeelsbestand bestaat reeds uit 417 bedienden.

 

1973 - Uitbreiding en modernisering

De vereniging vestigt zich in de Koninklijke Prinsstraat. De Cobol-taal wordt ingevoerd en Smals neemt een Siemens-computer in gebruik. In de jaren die volgen worden netwerkdatabases en teleprocessing (60 schermen) ingevoerd.

 

smals-historic-3.jpg

1985 - De wereld der pc's

In 1985 waagt Smals zich in de wereld der pc's. Invoering van de Oracle-database en het Stratus-systeem. Daarna volgt de ontwikkeling van een groot informatiseringsplan voor de sociale zekerheid dat o.a. zal leiden tot de informatisering van de RSZ-aangifte en de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) in 1990.

 

1991 - De informaticanetwerken

Smals begeeft zich op het pad van de informaticanetwerken.

 

smals-historic-2.jpg

1998 - SIS-kaart en DIMONA

Door mee te werken aan grote projecten als de invoering van de SIS-kaart en DIMONA (de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), toont Smals duidelijk dat zij de trein van de informatisering niet gemist heeft.

 

2000 - Grote uitdagingen

Smals staat in voor de voorbereiding, de begeleiding en de opvolging van de informatisering met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen in België zoals de invoering van de euro of de overgang naar het jaar 2000.

 

2001 - Oprichting van de vzw Egov

Egov wordt opgericht om een antwoord te bieden op de vraag van de federale overheidsdiensten. Deze vzw levert diensten die analoog zijn aan die van Smals maar dan voor de federale instellingen en overheidsdiensten die niet tot de sector van de sociale zekerheid behoren. Later zal Egov vzw zelf lid worden van Smals.

 

2002 - Het contactcenter Eranova

Het contactcenter Eranova geeft telefonische ondersteuning aan de gebruikers van de toepassingen. Eranova is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij de lancering van e-governmentprojecten. Elk jaar worden meer dan 300.000 oproepen geregistreerd. Eranova behandelt zowel de inhoudelijke vragen en de technische aspecten als de administratieve vragen.

 

2003 - De multifunctionele aangifte (DMFA)

Sinds april 2003 beheert Smals - voor rekening van de RSZ - de verschillende toepassingen die samen vormgeven aan het systeem van de multifunctionele aangifte van de lonen en prestaties van de werknemers voor alle werkgevers die personeel tewerkstellen. De uitwisselingen gebeuren uitsluitend elektronisch.

 

2003 - Objectgeoriënteerde ontwikkelingen

Smals kiest resoluut voor objectgeoriënteerd ontwikkelen en het gebruik van Java.

 

2003 - Smals voorziet zich van een strategisch plan

In 2003 heeft Smals een meerjarig strategisch plan opgesteld, gekoppeld aan strategische en operationele doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar bijgewerkt. Het bereiken van de doelstellingen wordt gemeten via een systeem van sturingscijfers. Smals doet het nodige om haar missie zo goed mogelijk te verwezenlijken: het e-governmentprogramma van de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg ondersteunen en begeleiden, via IT-diensten die gaan van softwareontwikkeling en de installatie van adequate hardware tot de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd personeel.

 

2007 - SmalS-MvM vereenvoudigt haar naam tot Smals

De korte en dynamische naam "Smals" vervangt definitief "SmalS-MvM".

 

2008 - Smals concentreert zich op twee doelgroepen

Herformulering van de doelgroep van Smals: concentratie op de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg.

2008 - Het eHealth-platform wordt opgericht

In augustus 2008 wordt eHealth opgericht. Deze federale overheidsinstelling biedt een elektronisch platform waar actoren in de gezondheidszorg op een veilige en efficiënte manier informatie kunnen uitwisselen.

2015 - Smals bouwt mee aan de G-Cloud 

Eind 2014 en in 2015 heeft Smals samen met een aantal leden een visie uitgewerkt rond cloud en synergie op vlak van IT-systemen. Dit was het startpunt van de verdere uitbouw van cloud-platformen zoals G-Cloud IAAS en PAAS Greenshift via pilootprojecten.

2016 - Meerdere G-clouddiensten gaan live

De diensten G-Cloud PAAS Greenshift, Virtual Machine-as-a-service (VMAAS), ITSM, Storage-as-a-Service en Backup-as-a-Service zijn live gegaan in 2016. Smals is de service owner van deze cloud-diensten. De ministerraad heeft kennis genomen van het initiatief en de geboekte resultaten. Lees meer over de G-Cloud op de officiële website.

2019 - ReUse-initiatief voor software-hergebruik

De Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid en Smals werken samen aan het hergebruik van software-componenten. Ze worden samengebracht in de ReUse-catalogus.

2020 - DE STRIJD TEGEN COVID-19 

In maart 2020 werd Smals gevraagd om toepassingen te ontwikkelen ter ondersteuning van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19. Een intensieve samenwerking en softwarehergebruik leidden, ondanks de zeer volatiele omstandigheden, snel tot steeds performantere platformen voor testing, contactopsporing, ondersteuning van werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de getroffen economische sectoren en uiteindelijk ook voor de vaccinatie. De toepassingen werden aangepast naarmate de crisis evolueerde en kunnen indien nodig meteen opnieuw worden ingezet, overeenkomstig de instructies van de regering.