Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Support

Integratie van nieuwe toepassingen en inproductiestelling van ICT-projecten

De activiteiten ter ondersteuning van de productie hebben tot doel de moderne managementtools te integreren in het productiesysteem door procesbeschrijvingen, Service Level Agreements (SLA's), Operational Level Agreements (OLA's) en andere Key Performance Indicators (KPI's) te specificeren. De activiteiten ter ondersteuning van de productie betreffen ook de begeleiding van projectontwikkelingsteams bij de voorbereiding van de inacceptatie- en inproductiestelling van nieuwe projecten of omvangrijke wijzigingen.

De Service Level Agreements (SLA's), Operational Level Agreements (OLA's), Key Performance Indicators (KPI's)

De moderne activiteiten zijn gebaseerd op de communicatie van informatie-elementen tussen partners die complexe hard- en software gebruiken. De modaliteiten voor het gebruik en de herstelling hiervan dienen geformaliseerd te worden en het is noodzakelijk de respectieve verantwoordelijkheden van de betrokken actoren te preciseren.

Vanaf 2002 werden de eerste SLA's, OLA's en KPI's gedefinieerd, zowel voor het extranet als het portaal van de sociale zekerheid.

Om te kunnen meten in welke mate Smals en de gebruikers van deze technische middelen hun wederzijdse verplichtingen nakomen, werden diverse OLA's en KPI's gedefinieerd. Sinds januari 2003 worden deze SLA's maandelijks opgevolgd aan de hand van opvolgingsindicatoren. Op die manier kan het management van Smals en dat van het extranet en het portaal de bevestiging krijgen dat de engagementen inzake beschikbaarheid, performantie en kwaliteit gerespecteerd werden.

Gedurende de jaren 2003 en 2004 werden diverse SLA's/OLA's/KPI's uitgewerkt in het kader van nieuwe toepassingen.

Begin 2005 wordt de cel die gespecialiseerd is in de opstelling van SLA's/OLA's/KPI's versterkt met twee bijkomende specialisten: voor elk nieuw project dat in productie moet worden gebracht, zullen deze elementen vooraf opgesteld worden.

De beschrijving van de verwerkingsprocessen

Elk nieuw ontwikkeld project vereist een schematische en synthetische definitie van de processen met betrekking tot de werking en de kwaliteitscontrole.

Deze elementen worden gedefinieerd voor de inacceptatiestelling van de nieuwe projecten en dienen als basis voor de vorming van de interne diensten van Toepassingsbeheer en de externe gebruikers.

In het huidige stadium konden een honderdtal toepassingsgebonden processen gedefinieerd worden.

Wij voorzien om dit te vervolledigen met de definitie van alle technische processen.

Het beheer van de implementaties

Elk jaar ontwikkelt Smals tientallen projecten die in acceptatie en in productie gesteld moeten worden, hetzij intern, hetzij extern bij de opdrachtgevers.

Wat de projecten voor interne exploitatie binnen Smals betreft, bestaat er sinds begin 2004 een cel voor het beheer van de implementaties. Zij dient de projectleiders van de ontwikkeling te helpen om, in overleg met de verantwoordelijken van de productie, alle voorbereidingen voor de operationalisering van de nieuwe projecten te organiseren. Hierbij moeten alle aspecten geïntegreerd worden:

  • boordtabellen
  • beveiligingssystemen (loggings, back-ups, toegangsmachtigingen)
  • ondersteunende systemen (SLA's, OLA's, KPI's, processen)
  • systemen voor de supervisie van de goede werking van de toepassingen en de specifieke infrastructuurelementen van elk project
  • beheer van de contacten en de communicatie met de verschillende actoren die betrokken zijn bij het project
  • uitbreiding van de technische infrastructuur die de behoeften van elk project dekken
  • integratie van het project met de toepassingen voor algemeen gebruik (elektronische dossiers met documenten, noodcentrum, enz.).

In 2004 werden via het Beheer van de Implementaties de verschillende aspecten van de inacceptatie- en inproductiestelling voorbereid voor meer dan twintig projecten.

Follow us