Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Wettelijk kader

Smals is een vereniging zonder winstoogmerk

Smals is een vereniging van leden, opgericht op 12 april 1939, die de vorm aannam van een VZW in de zin van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Smals is een privaatrechtelijke rechtspersoon

Hoewel Smals zelf niet door de wet werd opgericht, zijn er bijzondere wettelijke bepalingen relevant. Dit betreft in de eerste plaats artikel 17 bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. In die bepaling worden instanties aangeduid die zich kunnen verenigen in één of meerdere verenigingen voor het verrichten van hun werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid. Ook andere instanties kunnen zich op gelijkaardige wijze verenigen volgens andere wettelijke bepalingen (in het bijzonder de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid en artikel 13bis van het Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid). De statutaire bepalingen van Smals zijn op deze bepalingen gebaseerd.

Aan Smals is geen enkel exclusief recht toegekend. De leden beslissen vrij of zij voor een bepaalde behoefte wel of niet op Smals een beroep doen.

Smals is een kostendelende vereniging

Zoals voorgeschreven door artikel 17 bis, §4 van voormelde wet zijn de leden van de in die bepaling bedoelde verenigingen gehouden tot het betalen van de kosten van de vereniging in de mate dat zij een beroep doen op haar diensten.

Smals kan personeel ter beschikking stellen

De mogelijkheid voor het ter beschikking stellen (‘detacheren’) van gespecialiseerd personeel voor tewerkstelling binnen de leden is uitdrukkelijk opgenomen in artikel 17bis, §3 van voormelde wet. Dit betreft een autonome wettelijke uitzondering op het principieel detacheringsverbod (zoals interimarbeid een andere uitzondering is).

Smals is in hoofde van haar leden een quasi-interne dienst

De leden controleren Smals (rechtstreeks in de Algemene vergadering of onrechtstreeks d.m.v. de door deze leden voorgedragen en verkozen bestuurders in de Raad van bestuur) en zijn de enige begunstigden van haar dienstverlening. Zo voldoet Smals aan de voorwaarden van het in-house-toezicht zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in omzetting van artikel 12 van Richtlijn 2014/24/EU. Dit houdt onder meer in dat de diensten die Smals aan haar leden verleent niet onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet vallen en de leden opdrachten rechtstreeks en zonder in mededingingstelling aan Smals kunnen toevertrouwen.

Smals is zelf een aanbestedende overheid

Net omdat Smals een vereniging is van aanbestedende overheden en omdat deze leden Smals besturen, valt Smals zelf onder de definitie van aanbestedende overheid in artikel 2, 1° c) en d) van de wet van 17 juni 2016.

Dit houdt onder meer in dat Smals zelf, voor elke behoefte die zij niet intern kan invullen, een overheidsopdracht plaatst overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving.