Lid worden

U wordt klant door lid te worden

De bevoorrechte band die wij uitbouwen met onze klanten wordt effectief op het moment dat zij toetreden tot de vzw-structuur.

Alle actoren van de sociale sector en de federale overheidsdiensten zijn potentiële kandidaten, op voorwaarde dat een aantal richtlijnen worden nageleefd.

De aanvragen tot lidmaatschap worden schriftelijk gericht aan de Gedelegeerd Bestuurder, op de maatschappelijke zetel van Smals.

In afwachting van de bekrachtiging door de Algemene Vergadering beslist de Gedelegeerd Bestuurder voorlopig over de kandidaatstelling.

De toetreding is gratis en krijgt concreet vorm door:

  • De algemene samenwerkingsmodaliteiten die gelden ongeacht de opdrachtgever of de opdracht.
  • De bijzondere samenwerkingsmodaliteiten die kunnen opgemaakt worden per toevertrouwde opdracht en die onder andere de naam van de opdrachtgever, de naam van de opdracht, de nadere omschrijving ervan enz. bevatten.

Samenwerking met vzw Egov Select

Egov is eveneens een vereniging zonder winstoogmerk die diensten aanbiedt rond informatiebeheer. Haar leden zijn de federale overheidsdiensten en een aantal federale parastatalen die actief zijn buiten de sociale zekerheid. Dankzij een jarenlange onderlinge samenwerking kunnen ook de leden van eGov Select indirect een beroep doen op de diensten van Smals.