Wettelijk kader

Context

Overeenkomstig artikel 17 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 is Smals, vereniging zonder winstoogmerk, onderworpen aan de reglementering betreffende de overheidsopdrachten wanneer zij voor de uitvoering van haar taken op de markt een beroep wenst te doen voor werken, leveringen of diensten.

Zodoende zullen, overminderd de concrete bepalingen in het voor een concrete overheidsopdracht opgesteld bijzonder bestek, volgende wettelijke bepalingen op deze overheidsopdrachten van toepassing zijn:

  • de wet inzake overheidsopdrachten van17 juni 2016
  • het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017
  • het K.B. tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013
  • de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies van 17 juni 2013
  • alle andere wettelijke bepalingen die de eerdergenoemde teksten wijzigen of die ernaar verwijzen.

Wanneer publicatie vereist is, kondigt Smals het plaatsen van nieuwe opdrachten aan op: enot.publicprocurement.be

Meer informatie over overheidsopdrachtenreglementering: http://publicprocurement.be

 

Aanbestedingen bij Smals

Nieuwe aanbestedingen

Aanbestedingen in gunningsprocedure

Gegunde aanbestedingen

 

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us